Documente necesare

DOCUMENTE NECESARE OBTINERII CARTII DE IDENTITATE (SECRETAR GENERAL)

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate ( SPCLEP Afumati);
 • actul de identitate in original si copie (in cazul expirarii, schimbarii domiciliului, deteriorarii, casatoriei, etc);
 • certificatul de naştere in original si copie;
 • certificatul de casatorie, in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor;
 • certificatul/hotararea judecatoreasca de divort definitiva/irevocabila, dupa caz; in original si copie;
 • adeverinta din care sa reiasa adresa de domiciliu/resedinta (eliberata de catre Primaria comunei Petrachioaia);
 • documentul cu care face dovada achitarii contravalorii actului de identitate (casieria Primariei comunei Afumati).

In cazul modificarii numelui si/sau prenumelui titularului, prenumelui parintilor, a datei ori a locului de nastere, precum si in situatia schimbarii sexului, se prezinta si hotararea judecatoreasca sau, dupa caz, actul administrativ in baza caruia s-au modificat datele de stare civila.

In cazul in care solicitantul nu este titularul spatiului de locuit, gazduitorul va prezenta actul de proprietate(original si fotocopie) si se va prezenta atat la sediul Primariei comunei Petrachioaia cat si la cel al SPCLEP Afumati, impreuna cu persoana ce urmeaza a fi gazduita.

Eliberarea actului de identitate la implinirea varstei de 14 ani

program SPCLEP Afumati – obtinere documente de identitate

Pentru informatii suplimentare puteti contacta SPCLEP Afumati la nr. de telefon 021.352.30.20.

 

DOCUMENTE NECESARE INCHEIERE CASATORIE (SECRETAR GENERAL)

 • actele de identitate ale sotilor si a doi martori, in original si copie
 • certificatele de nastere, in original si copie
 • pentru cei care au mai fost casatoriti, dovada desfacerii casatoriei anterioare (sentinta definitiva si irevocabila sau certificatul de divort original si copie, iar pentru persoanele vaduve certificat de deces original si copie)
 • declaratie casatorie – formular tip
 • certificate prenuptiale (de la orice unitate sanitară)
 • dovada achitarii taxei de casatorie

 

DOCUMENTE NECESARE ELIBERARII CERTIFICATULUI DE DECES (SECRETAR GENERAL)

 • certificatul medical constatator al decesului, Intocmit pe formular-tip, care va trebui sa poarte numar de inregistrare, data certa, semnatura si parafa medicului care a facut constatarea, sigiliul/stampila unitatii sanitare, in care trebuie consemnata cauza decesului, fara prescurtari, inscrisă cu majuscule
 • certificatul de nastere si de casatorie, după caz;
 • actul de identitate al decedatului;
 • livretul militar sau, dupa caz, adeverinta de recrutare a celui decedat;
 • actul de identitate al declarantului.

In cazul sinuciderii documentelor mai sus enuntate se adauga si dovada eliberata de politie sau de parchet, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 31 din HG 64 / 2011, din care sa rezulte ca una dintre aceste autoritati a fost sesizata despre deces.

 

DOCUMENTE NECESARE ELIBERATII DUPLICATELOR ( Certificat de nastere, casatorie, deces)

 • cerere tip
 • act de identitate al solicitantului ( original si copie – in perioada de valabilitate)
 • dovada achitarii taxei

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ANEXEI NR. 24 ”Sesizarii pentru deschiderea procedurii succesorale” (SECRETAR GENERAL)

Lista documente

 

DOCUMENTE NECESARE ELIBERARE ADEVERINTA APIA (REGISTRUL AGRICOL)

 • cerere tip (registratura Primariei comunei Petrachioaia)
 • dovada achitare taxa ( compartimentul Taxe si Impozite Locale – Primaria comunei Petrachioaia)
 • act de proprietate ( in original si copie)
 • contract de arenda, unde este cazul (in termen de valabilitate si vizat de catre reprezentantii Primariei comunei Petrachioaia)
 • declaratie notariala (trebuie sa cuprinda obligatoriu: nume si prenume/denumire proprietar; tarla, parcela, suprafata teren)
 • declaratie APIA

 

DOCUMENTE NECESARE ASISTENTA SOCIALA ( ACORDARE ALOCATII, INDEMNIZATII, AJUTOARE SOCIALE, ETC.)

Documente necesare obtinerii diverselor prestatii sociale (alocatii, indemnizatii, ajutoare sociale, etc)

Documente necesare constituirii dosarului pentru obtinerea certificatului de incadrare in grad de handicap

Lista bunuri excludere acordare prestatii sociale